חזרה לבחירת הגרלה
הצג דירות פנויות

  פריסת התשלומים:


 1. 7% במועד חתימת החוזה
 2. 13% 45 יום ממועד חתימת חוזה או בתוך 7 ימים מהמועד בו הוזמן הרוכש לקבל את פנקס השוברים (לפי המאוחר)
 3. 10% תוך 4 חודשים ממועד מחתימת חוזה
 4. 10% תוך 8 חודשים ממועד חתימת חוזה
 5. 10% תוך 12 חודשים ממועד חתימת חוזה
 6. 10% תוך 16 חודשים ממועד חתימת חוזה
 7. 10% תוך 20 חודשים ממועד חתימת חוזה
 8. 10% תוך 24 חודשים ממועד חתימת חוזה
 9. 10% תוך 28 חודשים ממועד חתימת חוזה או במועד סיום בניית הדירה, לפי המאוחר
 10. 10% עד ולא יאוחר מ-7 ימים קודם לקבלת החזקה

מועד המסירה: 31/07/2022

יחד עם זאת, במידה ולא יתקבל היתר בניה מלא עד ליום 31.03.20 אזי יידחה מועד המסירה במספר ימים השווה לימים שבין המועד הנ"ל (31.03.20) לבין מועד קבלת היתר הבניה בפועל, והכול בכפוף להנחיות והוראות משרד הבינוי והשיכון.

הפרויקט מלווה ע"י בנק הפועלים ועל כן, כלל התשלומים יתבצעו באמצעות פנקס שוברים בלבד. יובהר בזאת כי במידה ועד למועד חתימת חוזה המכר טרם הונפק פנקס שוברים, יחתום הרוכש על נספח "העדר ליווי" ויפקיד את התשלום הראשון בחשבון נאמנות על שם עורך דין החברה מר מתתיהו ארנרייך.

מובהר כי בהתאם לתנאי המכרז, מחיר הדירה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כאשר מדד הבסיס הינו המדד שהיה ידוע ביום 01.11.16 שעמד על 108.8 נקודות (להלן: "מדד הבסיס"), כך שלמחיר הדירה תתווסף הצמדה בשיעור עליית המדד, בין המדד שיהיה ידוע ביום החתימה על טופס בחירת הדירה ביחס למדד הבסיס.

בנוסף להצמדה זו, החל ממועד החתימה על טופס בחירת הדירה (בקשת הרשמה) יהיה מחיר הדירה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד החתימה על טופס בחירת הדירה כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום, ומדד הבסיס החדש לחישוב יהיה המדד הידוע בעת החתימה על טופס בחירת הדירה.

הוצאות נלוות:

בנוסף למחיר הדירה, התשלומים הבאים יחולו על הרוכש וישולמו על ידו:
1.    0.5% ממחיר הדירה עד לסך של 5,019 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו במעמד חתימת החוזה לעו"ד החברה בגין השתתפות בהוצאות משפטיות של החברה.
2.    תשלום בגין התקנת מונה מים. (עתידי)
3.    בגין התקנת מונה גז ו/או פיקדון לחברת הגז. (עתידי)
4.    תשלום בגין התקנת מונה חשמל. (עתידי)